Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iPRO Sp. o.o. z siedzibą w Gnieźnie (62-200) przy ul. Poznańskiej 72. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 61 307 13 77 , poczty e-mail: biuro@inzynieria.pro.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, pracowników młodocianych, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.

b) Delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych.

c) Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych.

d) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie projektowania wytwarzanych maszyn.

e) Udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe).

f) Reklama, sprzedaż i serwisowanie wytwarzanych maszyn.

g) Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie zakładu (przepustki i monitoring wizyjny).

h) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie podejmowania umów, kontraktów, zamówień, dostaw, itp.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

4. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są w szczególności:

a) Osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.

b) Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

c) Firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania wycieczek.

d) Placówki naukowe i badawcze.

e) Placówki edukacyjne.

f) Podmioty wykonujące usługi audytu.

g) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z iPRO Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest iPRO Sp. z o.o..

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przechowywane są przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych.

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia ich przetwarzania.

d) Prawo przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Jeśli dopatrzy się Pani/Pan naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

12. Administrator danych osobowych stosuje monitoring wizyjny na terenie zakładu w celu zapewnienia ochrony mienia pracodawcy, monitoring GPS w samochodach służbowych w celu kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych oraz zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, monitoring komputerów służbowych w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania przez pracownika czasu pracy oraz właściwego użytkowania sprzętu służbowego.